pasek-zespol

Breadcrumbs

Opłaty w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Konarskiego

 • REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ

  w Zespole Szkół im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach

  1. Wysokość czesnego oraz zasady jego płatności ustala dyrektor szkoły.

  2. Wysokość czesnego na dany rok szkolny (od września do sierpnia roku następnego) na poszczególnych etapach nauczania (oddział przedszkolny, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące) ustalana jest przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego z zastrzeżeniem pkt. 3. niniejszego regulaminu.Informacja o wysokości czesnego zostaje podana na stronie internetowej szkoły.

  3. W uzasadnionych przypadkach wysokość czesnego może ulec zmianie w trakcie danego roku szkolnego, o czym informuje dyrektor z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

  4. Obowiązek opłacania czesnego rozpoczyna się w miesiącu, w którym uczeń rozpoczyna naukę w szkole.

  5. Czesne może być uiszczane w 10 lub 12 ratach, do 10. dnia każdego miesiąca, przez cały okres obowiązywania umowy edukacyjnej, z zastrzeżeniem pkt. 7. niniejszego regulaminu. Datą dokonania zapłaty jest data wpływu środków na konto bankowe wskazane w umowie edukacyjnej.

  6. Wysokość czesnego nie podlega zmniejszeniu za czas nieobecności dziecka w szkole.

  7. W oddziale przedszkolnym oraz w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym roczne czesne rozłożone jest na 10 rat (wrzesień–czerwiec),płatnych do 10. dnia każdego miesiąca.

  8. W przypadku rezygnacji ucznia ze szkoły lub skreślenia ucznia z listy uczniów rodzic (opiekun prawny) ucznia uiszcza płatność za naukę za okres do miesiąca, w którym uczeń opuścił szkołę.

  9. Jeśli rezygnacja z nauki następuje w czerwcu lub w czasie wakacji rodzic (opiekun prawny) ucznia uiszczapełną kwotę za cały rok nauki.

  10. W przypadku rodzeństwa pobierającego jednocześnie naukę w Zespole Szkół im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach przysługuje zniżka w płatności za naukę w wysokości: a) 10% na drugie dziecko, b) 20% na trzecie i kolejne dziecko.

  11. Zniżka na dziecko, którego rodzic jest pracownikiem Zespołu Szkół im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach wynosi 15%.

  12. Nieopłacenie czesnego w terminie powoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.

  13. Nie uiszczenie płatności przez dwa kolejne miesiące powoduje skreślenie ucznia z listy uczniów.

  14. Wpłat czesnego dokonuje się przelewem na konto:

  Zespół Szkół im. Ks. St. Konarskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12, 96-100 Skierniewice,

  Santander Bank Polska S.A. I O/Skierniewice   17 1500 1689 1216 8003 8379 0000

  z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia, klasa, wpłata czesnego za miesiąc ………… .

  15. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia przez dyrektora szkoły.

Skierniewice, 28 sierpnia 2023 r.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Klasa / Szkoła Kwota roczna Kwota miesięczna (12 rat) Kwota miesięczna (10 rat)
Klasa 0 3 500 zł - 350 zł
Klasy I-III SP 4 800 zł 400 zł 480 zł
Klasy IV-VIII SP 5 160 zł 430 zł 516 zł
Klasy I-IV LO 6 000 zł 500 zł 600 zł

Facebook Widget Slider

Menu